De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades seran tractades pel CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA MARTORELLES, amb NIF G10914406 i domicili al C/ Can Sunyer, 25 (08107) Martorelles. Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail info@cemm.cat.
A la nostra entitat tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de participar en les activitats esportives i de lleure de la nostra entitat i realitzar les tasques administratives que siguin necessàries. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com associat i/o usuari de
l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i prescripció de les responsabilitats. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser
necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
L’informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@cemm.cat. En aquest sentit, en tot moment vostè disposarà del dret a revocar el
consentiment atorgat mitjançant la present clàusula. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:
http://www.cemm.cat/. Així mateix, sol·licitem el seu consentiment per realitzar comunicacions publicitàries sobre les activitats que desenvolupa la nostra entitat i que considerem poden ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.