Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de lesperones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altre mitjà electrònic o de premsa del CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA MARTORELLES, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat, sense que aquest tingui caràcter retroactiu.